3. Tredje steget

MEDELVÄRDESBESLUT i form av omformulerade frågor.

Utökat antal medelvärdesbeslut genom omformulering av frågor så att de blir numeriska i de fall där det är möjligt. Samtidigt utökas antalet numeriska alternativ till helt valfria individuella alternativ.

DIGITALA VAL i form av fullt utbyggd teknik för röstning.

När den digitala tekniken har anpassats till Demokratiskt Folkstyre blir det möjligt att ge digitalt medborgarinflytande via mobilapp i alla lokala, regionala och nationella frågor. Samtidigt kvarstår det gamla systemet så länge någon vill använda det.

DIREKTDEMOKRATI i form av möjlig röstning i alla frågor.

Genom fullmakter och anpassad teknik kan varje medborgare välja fritt vilken grad av direkt inflytande de önskar över alla politiska beslut. Den som vill fortsätta att begränsa sig liksom tidigare inom det representativa parlamentariska systemet kan givetvis välja det istället för att delta i det direktdemokratiska systemet.

 

←  Bakåt till Steg 2

 


FÖLJDFRÅGOR:

 

Hur formulerar man om en fråga så att den blir numerisk?

Många samhällsfrågor är redan numeriska på olika sätt, och man behöver ofta bara lyfta fram det i frågeställningen. Om en väg ska byggas eller ej kan frågan t ex lyda: Vilket år ska en ev väg byggas? Eller: Vad får en ev väg kosta? Medelvärdet av svaren ligger sedan till grund för beslut om vägen, med hänsyn till vad som då är möjligt.

 

Finns det inga gränser för alternativen vid medelvärdesbeslut?

Egentligen inte. Om man t ex röstar om antalet bilar i innerstan så kan varje väljare i princip ange en egen siffra som sedan blir en del av medelvärdet. Men för att komma fram till ett rimligt beslut så bör vissa gränsvärden tas fram i de flesta fall. Max antal bilar kan vara det som ligger nära gränsvärden för utsläpp t ex. Minst antal bilar kan vara nyttotrafik av olika slag. Då kan ingen varken rösta noll eller hundra miljoner.

 

Måste man inte diskutera en fråga innan man tillåts rösta?

Nej. Även om ett beslut normalt vinner på att diskuteras omfattande innan beslut tas så är själva vitsen med Demokratiskt Folkstyre att inte utestänga någon från att rösta. Eventuella sämre beslut pga detta kan man antingen komma tillrätta med på olika sätt, eller så blir det helt enkelt det pris man får betala för att man värderar allas röster som lika viktiga.

 

Hur går det till att ha parallella system för alla röstningar?

Detta blir enklare ju mer utvecklat det digitala röstandet blir. Det är därför som Demokratiskt Folkstyre införs stegvis för att inte de tekniska lösningarna ska vara flaskhalsar utan fungera fullt utbyggda innan varje nytt steg tas.

 

Finns det inte stor risk att någon köper andras röster?

Jo, men då måste man köpa varje individuell röst, till skillnad från vårt nuvarande parlamentariska system där det istället finns risk för köp av en folkvald representants röst – som motsvarar hundratusentals väljares röster.